Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 1 lần 2 lần 2 lần
1 3 lần 2 lần 4 lần
2 4 lần 0 lần 2 lần
3 0 lần 2 lần 2 lần
4 2 lần 1 lần 0 lần
5 3 lần 3 lần 0 lần
6 1 lần 1 lần 1 lần
7 2 lần 2 lần 1 lần
8 1 lần 3 lần 2 lần
9 2 lần 3 lần 5 lần