Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 1 lần 2 lần 1 lần
1 4 lần 1 lần 5 lần
2 3 lần 1 lần 1 lần
3 0 lần 3 lần 1 lần
4 2 lần 3 lần 3 lần
5 3 lần 0 lần 1 lần
6 1 lần 2 lần 3 lần
7 2 lần 3 lần 1 lần
8 2 lần 2 lần 0 lần
9 1 lần 2 lần 3 lần