Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 0 lần 3 lần 2 lần
1 2 lần 1 lần 2 lần
2 1 lần 2 lần 3 lần
3 1 lần 1 lần 2 lần
4 4 lần 1 lần 1 lần
5 0 lần 1 lần 2 lần
6 3 lần 2 lần 1 lần
7 4 lần 1 lần 3 lần
8 2 lần 3 lần 2 lần
9 1 lần 3 lần 0 lần